Moc Vám děkujeme za Vaši podporu, Bůh Vám žehnej !

 

   Bible21 přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé. Mottem a vodítkem celé práce se stalo prohlášení zapsané v listu Židům 4:12 – „Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč.“ Stejně jako kdysi Bible kralická, i Bible21 je určena zejména pro bohoslužbu a každodenní čtení. Naším přáním a modlitbou je, aby skrze tento překlad zazníval Boží hlas k naší generaci tak zřetelně a neodolatelně, jako tomu bylo u jeho předchůdkyně v generacích minulých. Bible 21. století promlouvá současným jazykem. Po patnácti letech byl dokončen překlad Bible kralické do současné češtiny. Cílem nové knihy knih je "zachovat ducha, sílu a krásu kralického překladu, a přitom podat co nejširšímu okruhu čtenářů srozumitelný text věrný originálu". Bible 21. století - jak zní název nového překladu - bude oficiálně představena 9. dubna v Betlémské kapli, kde úryvky z ní přednesou známé osobnosti. Nadační fond Nové Bible kralické Bibli 21. století překládali Alexandr Flek (Nový a část Starého zákona) a Jiří Hedánek (část Starého zákona). Vycházeli přitom z původních biblických jazyků, ale přihlíželi i k textu Kralické bible. Aby lidé rozuměli… „Bible kralická byla překladem pro obyčejné lidi. Oproti středověku, kdy Bible byla skutečně jen hájemstvím vzdělanců a zasvěcenců v klášterech, přišla doba, kdy lidé mohou přistupovat k Písmu přímo … Dnes žijeme v rychlejší době, valí se na nás spousta zpráv a všechny jsou pro člověka srozumitelné. Písmo ale zůstává v nesrozumitelné podobě, proto jsme toužili po nové Bibli, aby lidé znovu měli nezprostředkovaný přístup k Písmu,“ vysvětluje Alexandr Flek v dokumentárním filmu Herci čtou Bibli (režie: Lubomír Hlavsa, přehrát si ho můžete v pořadu Cesty víry). Nezprostředkovaný přístup chce nadační fond zajistit právě překladem do současné češtiny. „Každá věta ve starém překladu začínala slovy 'I řekl Bůh', což je pro dnešní čtenáře poněkud odtažité. Takže my říkáme jednoduše 'Bůh řekl',“ uvádí příklad Flek. Dále se například místo o zázracích mluví o mocných slovech, biblické přísloví „lepší je chudák žijící bezúhonně než falešník a k tomu hlupák“ zní „lepší chudý poctivec než prolhaný pitomec“. „Češi patří k nejateističtějším národům v Evropě. Důvodem, proč neznají Boha, je možná to, že neznají Boží slovo. A Boží slovo neznají proto, že není v jejich jazyce. Každá generace potřebuje být nově oslovena tím příběhem,“ doufá Alexandr Flek, že nový překlad zaujme i mladé lidi. Bible do ucha Bible 21. století bude představena 9. dubna v Betlémské kapli. Nově přeložené texty budou číst například Josef Somr, Jan Potměšil nebo Eva Holubová. Nadační fond vydal přeložený Nový zákon už před lety v audioverzi, v roce 2007 se stala nejprodávanějším titulem mluveného slova. „Co by mohl člověk číst lepšího než Bibli? Myslím, že není vyšší meta,“ uvedl šumný architekt David Vávra, jehož hlas se na nahrávce také objevil. „Někomu, třeba i mně, tam chybí, co jsem se učil v nedělní škole, ale díky tomu je nová Bible čtivá a současná,“ dodal. Stejně jako texty Bible 21. století i audionahrávky jsou zdarma ke stažení na internetu. Bible kralickárvn, první český překlad Bible z původních biblických jazyků - hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny, ne z latinské Vulgáty. Jejími autory byli překladatelé a teologové Jednoty bratrské. Svůj název dostala podle jihomoravských Kraslic, kde byla vytištěna. Nový zákon překládal Jan Blahoslav, svůj překlad vydal už v roce 1564, pozdější verze pak vyšla jako součást tzv. šestidílky - právě Bible kralické. Ta vyšla v Kralicích poprvé mezi roky 1579 až 1593 a jako jeden svazek pak v letech 1596 a 1613. Kralická bible sloužila jako norma při tvorbě češtiny v 19. století. Když v dubnu 1950 v rámci perzekuční Akce K státní policie za asistence milicionářů zlikvidovala na 219 řeholních domů a do koncentračních táborů internovala 2376 řeholníků, následovalo rabování, plenění a ničení klášterů. Mimo jiné tak estébáci na korby náklaďáků vidlemi házeli bohatství nevyčíslitelné historické ceny – staleté sbírky klášterních knihoven. Mezi rukopisy, folianty a knihami se povalovaly i hebrejské, řecké či latinské texty Bible. Zdálo se, že osud jedné z nejčtenějších knih v dějinách lidstva byl v českých zemích definitivně zpečetěn. Následná a úspěšně prováděná sekularizace společnosti tomu ostatně napovídala. Poměry se od té doby naštěstí změnily, ale ruku na srdce, kolik lidí, vyjma věřících a badatelů, se k biblickému poselství pravidelně vrací? Kdo se dnes ve volném čase ponoří do onoho starého mytologického příběhu o genezi světa, dějinách a smyslu života, v němž koncepce dobra a zla po dva tisíce let usilovala o formování člověka? Pohrouží se třeba jen pro srovnání, že všechna náboženství a velké filozofie mají společný základ. Že podoby lidského zla jsou po staletí neměnné a cesta, jak z této fatality ven, je stanovenými vzory chování, přikázání či zásadami vesměs stejná napříč všemi civilizacemi. Což samo o sobě představuje hluboké poučení i návod k životu, aniž by přitom člověk musel být stoupencem křesťanské představy spasení. V tomto směru v Česku prozatím existovaly dva překlady Písma, které však obyčejné čtenáře často odrazovaly. Vznešená, krásná, leč silně archaická Bible kralická z roku 1594 a ve spolupráci křesťanských církví dost suše a monotónně provedený Český ekumenický překlad z roku 1979. Od tohoto týdne a symbolicky před Velikonocemi se k nim připojuje třetí podoba. V současné a velmi čtivé češtině vychází Bible, překlad 21. století. Starobylá literární památka se tak objevuje na pultech knihkupectví, navíc ve velkorysém a pečlivě provedeném vydání. Stojí za to si stránkami jen tak zalistovat, uslyšet tichý šum křehkého žlutého papíru a koutkem oka zahlédnout názvy kapitol jako třeba Exodus, Job, Žalmy, Kazatel, Korintským. Jména a slova přicházející z velké dálky, jež přesto oslovují a svými obsahy, příběhy zároveň vyvolávají zvláštní pocit. Starodávná poselství totiž četly miliardy lidí a člověka to přitom moc nezměnilo. I proto se nad Biblí vznáší otazník. I proto Bible zůstává výzvou.

Zdroj : Respekt

Název díla: Bible. Překlad 21. století (zkráceně: Bible21 nebo B21) Autor překladu: Alexandr Flek a kol. Vydal: Biblion, o.s., info@biblion.cz
Pridat.eu

Bible, překlad 21. století Bible, překlad 21. století (zkráceně Bible21 nebo B21, první části vyšly pod názvem Nová Bible kralická, NBK) je překlad knih Bible do českého jazyka, započatý roku 1994 a dokončený a vydaný jako celek v roce 2009; některé části byly vydány již dříve. Překladatelé pocházejí převážně z protestantského prostředí. Pracovali pod vedením Alexandra Fleka, velkou část Starého zákona překládal Jiří Hedánek, Deuterokanonické knihy přeložil Jiří Pavlík. Autoři uvedli, že překlad usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře. V reakcích z odborných a církevních kruhů zaznělo pozitivní hodnocení snahy přeložit bibli do živějšího, přístupnějšího a modernějšího jazyka. Důvody pro nový překlad spočívaly v tom, že v českém jazykovém prostředí byly na konci 20. století více rozšířené dva kompletní překlady bible - Český ekumenický překlad a Bible kralická. Kralický překlad byl oblíben pro svou přesnost a krásu jazyka, ale čeština sedmnáctého století již není úplně srozumitelná nepřipravenému čtenáři. Moderní překlad bible, zvaný ekumenický, byl dokončen roku 1979, přesto podle autorů B21 již jazykově zastaral. Překladatelé proto uvedli jako svůj cíl „zachovat ducha, sílu a krásu kralického překladu a přitom podat co nejširšímu okruhu čtenářů srozumitelný text věrný originálu“. V průběhu práce ovšem postupně došlo k posunu od pouhé revize kralického textu ke svébytnému novému překladu, a tak dílo nakonec vyšlo pod novým názvem jiným - Bible, překlad 21. století. Překlad byl proveden z původních biblických jazyků (hebrejština, aramejština, řečtina) s přihlédnutím k textu Bible kralické, na kterou bylo metodicky navázáno. Průběh překladu Nový zákon - práce na projektu Bible21 byla zahájena v roce 1994 překladem Nového zákona pod názvem Nová Bible kralická. Překlad, na němž pracoval Alexandr Flek za pomoci Pavla Hoffmana, vyšel poprvé nákladem 10 000 výtisků v roce 1998. V roce 2004 pak vyšlo zásadně revidované vydání, které zohlednilo zkušenosti z probíhajícího překladu Starého zákona ve smyslu posunu v překladatelské metodě od formální k dynamické ekvivalenci. Starý zákon V roce 1998 začal Alexandr Flek pracovat na překladu Starého zákona. Na podzim 2001 se k němu připojil Jiří Hedánek, nejprve jako redaktor, později jako spolupřekladatel téměř poloviny Starého zákona. Překlad byl dokončen v roce 2007 a v průběhu roku 2008 probíhaly závěrečné redakční práce a korektury. Na Velikonoce 2009 pak vyšlo dílo v jednosvazkovém vydání. Po vydání Bible v rozsahu užšího (tzv. palestinského) kánonu projekt pokračoval překladem Deuterokanonických knih Starého zákona. V letech 2010-2012 na něm pracoval klasický filolog Jiří Pavlík, hlavním redaktorem byl Alexandr Flek. Deuterokanonické knihy vyšly jako samostatný svazek v roce 2014. Souhrnné vydání Bible v širším (tzv. alexandrijském) kánonu následovalo v roce 2015 pod názvem Bible21+ (tedy včetně Deuterokanonických knih). 1994-1997 - Nový zákon 1998 - Genesis 1999 - Exodus, Leviticus 2000 - Numeri, Píseň písní 2001 - Deuteronomium, Rút, Jozue 2002 - Soudců, 1. a 2. Samuelova 2003 - Přísloví, 1. a 2. Královská, 1. Letopisů 2004 - 2. Letopisů, Nehemiáš, Ezdráš, Ester, Kazatel 2005 - Žalmy 1-50, Job 2006 - Žalmy 51-150, Pláč, Ezechiel, Daniel, Jonáš 2007 - Izaiáš, Jeremiáš, Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofoniáš, Ageus, Zachariáš, Malachiáš 2008 - závěrečné korektury, sazba 2009 - o Velikonocích vydání Bible21 2010 - Tobiáš, Baruch, řecká Ester 2011 - Sirachovec, Judit, Kniha Moudrosti, 1. Makabejská, Přídavky k Danielovi 2012 - 2. Makabejská 2012-2014 - redakční úpravy, korektury 2015 - vydání Bible21+ Pro financování celého projektu byl založen Nadační fond Bible21 (původně Nadační fond Nové Bible kralické)  a spolu s ním také Klub Bible21, jehož členové přispívali pravidelně na práci překladatelů. Na překladu Bible21 se podílelo svými příspěvky celkem asi dva tisíce přispěvatelů. Vydání Nový zákon B21 (původně NBK) vyšel od roku 1998 postupně v mnoha vydáních v dosavadním celkovém nákladu přes 120 000 výtisků. V rámci edice Nová Šestidílka vycházely také postupně překládané části Starého zákona - nejprve Knihy Mojžíšovy, potom Historické, Poetické, Prorocké a nakonec i Deuterokanonické knihy Starého zákona. Kompletní překlad Bible21 (v užším kánonu) vyšel poprvé na Velikonoce 2009, za značného zájmu médií, laické i odborné veřejnosti. První náklad 50 000 výtisků byl během jednoho měsíce rozebrán, celkový náklad v 2009 činil více než 117 000 výtisků. Bible21 se tak v ČR stala knižní bestsellerem. Vydání včetně Deuterokanonických knih vyšlo v roce 2015 (tzv. Bible21+) nákladem 2 000 kusů. Na www stránkách překladu Bible21 jsou všechny přeložené texty Bible k dispozici v elektronické formě. Texty Bible21 jsou součástí studijních programů, např. BibleWorks a Theophilos a lze je číst v rámci několika webových aplikací, např. BibleGateway. V roce 2007 vznikla audio nahrávka překladu Nového zákona v podání předních českých herců a hereček (např. Eva Holubová, Jan Potměšil, Jiří Somr, David Vávra aj.). Nahrávka vyšla původně jako komplet 19 audio CD, později na jednom CD ve formátu MP3. Dílo je také volně dostupné ke stažená na webových stránkách Bible21. Předseda Ekumenické rady církví a Církve bratrské, Pavel Černý, považuje překlad za velmi dobrý a domnívá se, že se bude hojně používat. Uvedl také, že Nadace Bible21 (dnes NF B21) počítá v budoucnu i s překladem chybějících deuterokanonických knih katolického kánonu. Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, uvedl, že pro věřící jeho církve bude směrodatná revize Českého ekumenického překladu. Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské, ocenil snahu přetlumočit bibli do moderní řeči i prezentaci projektu, nicméně konstatoval, že z hlediska odbornosti překladu z původních jazyků nemůže Bible21 konkurovat ekumenickému překladu, na němž se jeho církev podílela. Jiné překlady jsou však vhodné pro srovnávání.Katolická Česká biskupská konference vydala k překladu Bible21 oficiální stanovisko. Zdůraznila, že překlad neobsahuje všechny knihy uznávané katolíky za součást Bible. Třebaže ocenila snahu přibližovat překlady současnému jazyku, obecně připomněla i potřebu respektovat dějinnou kontinuitu liturgického jazyka. Bible21 podle ČBK nemůže získat oficiální katolické církevní schválení, četbu tohoto překladu a jeho porovnání s uznaným katolickým překladem považuje však za velmi užitečnou. Evangelický teolog a biblista Petr Pokorný, předseda Evropského vědeckého fóra pro překlady Bible, specialista na překlad Nového zákona, popsal překlad jako nový, samostatný a srozumitelný, ovlivněný školou komunikativní ekvivalence; překladatele označil za dobře obeznámené s teorií překladu. Lingvista Josef Bartoň z Katedry biblických věd KTF UK dokonce Bibli21 označil za „momentálně nejlepší český překlad celé bible, a to hlavně proto, že se v dosud nebývalé míře snaží zohledňovat a aplikovat poznatky z teorie překladu.“ Oceňována je čtivost a dramatičnost zejména příběhových částí. Problematicky ale podle některých kritiků vyznívá veršování a rýmování poetických částí, v nichž gramatické rýmy či nepřirozený slovosled působí místy rušivě či archaicky. Slavista Josef Vintr jej vnímá jako „místy snad až příliš dnešní“, ve srovnání s ekumenickým překladem značně odvážný, ve čtivé češtině, který je a bezesporu bude přínosem. Ministr kultury Václav Jehlička označil dílo za výjimečné a za důležitý přínos k rozvoji národní duchovní kultury. Převzal rovněž záštitu nad akcí Celonárodní čtení Bible. Ukázky - Genesis, 1,1 - 1,3: Bible kralická (1613): Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami. I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo. Ekumenický překlad: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Bible21: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: „Ať je světlo!“ - a bylo světlo. Evangelium podle Jana, 3,16: Bible kralická (1613): Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Ekumenický překlad: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bible21: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Přísloví 19,1: Bible kralická (1613): Lepší jest chudý, jenž chodí v upřímnosti své, nežli převrácený ve rtech svých, kterýž jest blázen. Ekumenický překlad (1979): Lepší je chudák žijící bezúhonně než falešník a k tomu hlupák. Bible21 (2009): Lepší chudý poctivec než prolhaný pitomec. Žalm 102,5-8: Bible kralická (1613): Poraženo jest jako bylina, a usvadlo srdce mé, / tak že jsem chleba svého jísti zapomenul. / Od hlasu lkání mého / přilnuly kosti mé k kůži mé. / Podobný jsem učiněn pelikánu na poušti, / jsem jako výr na pustinách. / Bdím, a jsem jako vrabec / osamělý na střeše. Ekumenický překlad: Jak zlomená bylina schne moje srdce / i svůj chléb jíst zapomíná; / od samého naříkání / jsem vyzáblý na kost. / Podobám se pelikánu v poušti, / jsem jako sova v rozvalinách, / probdím celé noci, jsem jak ptáče, / jež na střeše osamělo. Bible21: Mé zbité srdce jak tráva uvadlo, / ani si nevzpomenu na jídlo! / Od námahy mého kvílení / jsem na kost vyhublý! / Pelikánu v poušti se podobám, / jsem jako sýček v pustinách. / Nemohu spát a jsem sám / jak vrabec na střechách. První královská 3, 23–26: Bible kralická (1613): I řekl král: Tato praví: Ten živý jest syn můj, a syn tvůj jest ten mrtvý. Tato zase praví: Neníť tak, ale syn tvůj jest ten mrtvý, a syn můj jest ten živý. Protož řekl král: Přineste mi meč. I přinesli meč před krále. Tedy řekl král: Rozetněte to dítě živé na dvé, a dejte jednu polovici jedné, a polovici druhou druhé. Ale žena, jejíž syn byl ten, kterýž živ zůstal, mluvila králi, (nebo pohnula se střeva její nad synem jejím), a řekla: Prosím, pane můj, dejte jí nemluvňátko to živé, a nikoli nezabijejte ho. Druhá pak řekla: Nechť není ani mně ani tobě, rozetněte. Ekumenický překlad: Král řekl: „Tato tvrdí: »Ten živý je můj syn, a ten mrtvý je tvůj.« A tato tvrdí: »Ne, tvůj syn je ten mrtvý, a ten živý je můj.«“ Král proto poručil: „Podejte mi meč.“ Přinesli tedy před krále meč. A král nařídil: „Rozetněte to živé dítě ve dví. Jednu polovinu dejte jedné a druhou polovinu druhé.“ Tu řekla králi žena, jejíž syn byl ten živý a jíž se srdce svíralo soucitem nad jejím synem: „Prosím, můj pane, dejte to živé novorozeně jí, jen je neusmrcujte!“ Ale druhá řekla: „Ať není ani moje ani tvoje. Rozetněte je!“ Bible21: Král je přerušil: „Takže jedna tvrdí: ‚Ten živý syn je můj a ten mrtvý tvůj,‘ a druhá tvrdí: ‚Ne, ne, ten mrtvý je tvůj a ten živý můj.‘“ Tehdy král rozkázal: „Přineste mi meč.“ Přinesli mu tedy meč. „Rozsekněte to živé dítě vedví,“ řekl král. „Polovinu dejte jedné a polovinu druhé.“ Vtom ale žena, které patřil ten živý syn, zvolala ke králi: „Prosím, pane můj! Dejte jí to živé dítě! Jen ho nezabíjejte!“ Srdce se jí totiž sevřelo soucitem nad jejím synem. Ta druhá ale řekla: „Nebude moje ani tvoje. Sekejte!“

Pridat.eu

Moc Vám děkujeme za Vaši podporu, Bůh Vám žehnej!

Česká spořitelna a.s. 302202302/0800, V. S : 1664381378